Местни данъци и такси 2021

Дата на публикуване: 28.01.2021
Последна актуализация: 11.06.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Община Долни Дъбник уведомява гражданите и фирмите, че започна кампанията по събирането на местните данъци и такси за 2021 г. Заплащането на дължимите суми е на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

ИНФОРМИРАМЕ ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА. ЧЕ СЛЕДВА В СРОК ДО30.03.2021 Г. ДА ЗАПЛАТЯТ СУМИТЕ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ, МЕСТНИ ТАКСИ И ЛИХВИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ДЪЛЖИМИ ДО 31.12.2020 Г.Щ

ПЛАЩАНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ НА КАСАТА НА ОБЩИНАТА. ПРИ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ БЮДЖЕТ ПО СЕЛАТА. ПО БАНКОВ ПЪТ. В ОФИСИТЕ НА ИЗИПЕЙ И ПОЩЕНСКИТЕ КЛОНОВЕ.

При незаплащането им в определения срок, същите ще бъдат събрани принудително от частен съдебен изпълнител, като всички такси по изпълнението ще бъдат за сметка на данъчнозадължените лица.

ОТ ОБЩИНАТА