Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KI6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT6

Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Здравеопазване - Дирекциа "СХД"

1.    Координира провеждането на здравната политика на територията на Общината;
2.    Координира и контролира дейността на общинските търговски дружества - лечебни заведения;
3.    Участва в комисии по процедури по Закона за обществени поръчки, провеждани в Общината в областта на здравеопазването;
4.    Изготвя предложения до Общински съвет, свързани с дейности на Общината в сферата на здравеопазването;
5.    Координира и контролира дейността на Детските градини, Здравните кабинети към детските градини и училищата, включително и процесите по опазване и разширяване на материално-техническата база;
6.    Отговаря за обезпечаване на ръководния персонал на детските градини - директорите;
7.    Оказва методична помощ и контролира дейността по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на територията на Общината;
8.    Осъществява партньорски взаимоотношения със специализираните звена на  държавните институции, териториални структури на местно ниво при провеждане на здравната политика на Общината.
9.    Контролира начина на усвояване, финансовата отчетност и целесъобразността на разходите във функционално направление здравеопазване;
10.    Изготвя периодични отчети, анализи, информации и справки, свързани с дейността на общинското здравеопазване;
12.    Координира и разработва проекти;
13.    Създава необходимите условия за изпълнение на противоепидемични мерки.
14.    Изготвя програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества;
15.    Създава, преобразува и закрива Общинските детски градини след решение на общинския съвет и съгласие на директора на съответната регионална здравна инспекция;
16.    Изразява информирано съгласие за лечението на лице, което не е способно при съблюдаване на изискванията на Закона за здравето;
17.    Осигурява представители в Регионалните съвети по условия на труд;
18.    Участва в общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове към тях в общините, които са административни центрове на области.

Образование - Дирекция "СХД"

 1. Разработва общински стратегии за развитие на образованието и реализира програми, свързани с постигането на целите на националната и общинската образователна политика и изисквания;
2.    Формира, анализира и провежда политики, обезпечаващи образователните процеси в системата на средното образование, детски градини и обслужващи звена и прави предложения за оптимизирането й;
3.    Гарантира равен достъп до качествен и ефективен образователен процес и достъпна архитектурна среда;
4.    Осъществява мониторинг на общинската образователна система с цел оптимизиране училищната мрежа, осигуряване на социалните функции на учебните и детски заведения - включващо образование на деца със специални образователни потребности и образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение;
5.    Организира, координира и контролира обхвата на децата в подготвителните групи в детските градини и училища и задължителното обучение до 16-годишна възраст в общинските училища;
6.    Координира и контролира дейността на общинските детски заведения, в сферата на компетенциите си, предвидени от Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове;
7.    Прогнозира, планира и обезпечава подготовката на управленски кадри за общинската предучилищна система;
8.    Участва в работата на експертни комисии, обществени съвети на детски градини и училища, постоянни комисии към Общински съвет, както и други, предвидени от Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове;
9.    Организира и контролира дейностите, свързани с финансирането на детските градини, училищата и обслужващите звена чрез прилагане на делегирани бюджети и изпълнението на общинската програма за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и реализирането на местните политики;
10.    Участва в дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
11.    Организира и координира дейностите на общината по етническите и демографските въпроси;
12.    Определя условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в общинските детски градини;
13.    Разпределя финансирането на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по образование;
14.    Определя условията за целодневната организация на учебния ден;
15.    Предприема мерки за сигурността на децата и учениците в детските градини, училищата;
16.    Организира здравното обслужване на децата и учениците в детските градини и училищата;
17.    Определя условията за детско и ученическо хранене, отдих и спорт;
18.    Организира безплатен транспорт на децата и учениците при условията на този закон;
19.    Води регистър на общинските детски градини, в който служебно се вписват общинските детски градини.

Култура - Дирекция "СХД"

1.    Подготвя и организира изпълнението на общинската културна програма и на международните, национални и местни конкурси, фестивали и други прояви, включени в него;
2.    Изготвя годишен културен календар;
3.    Участва във формирането и реализирането на държавната и общинска политика в областта на културата и духовното развитие, като изпълнява функциите, предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за закрила и развитие на културата и други специални закони. Провежда форми и инициативи за разширяване обществената основа на развитие на културните процеси;
4.    Поддържа и постоянно актуализира информационна база данни за състоянието на всички културни институти и организации на територията на Общината;
5.    Подпомага и координира дейността на културните институти и на гражданите по създаването, разпространението и опазването на културните ценности, съхранението на паметниците на културата, традициите и обичаите;
6.    Осъществява финансирането на дейността на културните звена и институти, включени към общинския бюджет и такива на смесено финансиране с Министерство на културата;
7.    Съдейства за развитието на международния културен обмен;
8.    Подготвя годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината и  контролира нейното изпълнение;
9.    Предприема мерки за опазване на културно-историческото наследство съвместно с Министерството на културата;
10.    Координира и разработва проекти и програми и предложения до Общински съвет, договори, анекси и др. и участва в работата на постоянните комисии и изпълняване решенията на Общински съвет;
11.    Осъществяване местната политика на поддържане на търпимост и уважение между различните вероизповедания;
12.    Дава експертни заключения и становища в случаите, предвидени в Закона за вероизповеданията.
13.    Води регистър на Местните поделения на вероизповеданията и уведомяват за вписванията  Дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет;
14.    Организират опзаването на военните паметници;
15.    Създава обществено-експертните съвети и комисии по Закон за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/ като  консултативни органи за определен срок ;
16.    Организира и координира  осъществяването на политиката по опазване на културното наследство на територията на общината, като оказва съдействие при извършването на дейности по издирване, изучаване, опазване и популяризиране на културните ценности съобразно правомощията си, както и извършват други дейности, определени в Закон за културното наследство ;
17.    Създава обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен орган към общината;
18.    Изпълнява правомощията на концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – общинска собственост;
19.    Предприема незабавни действия по обезопасяване на културното наследство по местонахождението на недвижимата културна ценност;
20.    Назначава комисия по реда на чл. 73 от Закон за културното наследство ;
21.    Извършва необходимите проектни, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност по реда на чл. 76 от Закон за културното наследство.

Спорт и младижки дейности - Дирекция "СХД"

1.    Разработва и реализира Общинска стратегия за развитие на спорта;
2.    Осъществява координация, синхрон и оперативно взаимодействие между общината, държавните и обществени институции и специализираните спортни организации;
3.    Насърчава и подпомага участието на спортни организации в специализираните програми на Европейския съюз;
4.    Подпомага и координира дейността на спортните клубове за подобряване на здравното и физическо развитие на гражданите и постигане на високи спортни резултати;
5.    Участва в областен съвет към областна администрация за развитие на спорта;
6.    Координира дейностите между спортните клубове и частния сектор за по-добро развитие на масовия спорт;
7.    Следва политиката на Министерството на младежта и спорта; разработва и реализира общинска стратегия за младежка политика;
8.    Изготвя годишен спортен календар.
9.    Проучва и диагностицира състоянието на потребностите, интересите и проблемите на младежта;
10.    Инициира, стимулира и подпомага младежките партньорства на всички равнища, в. т. ч. и с органите на местната власт;
11.    Създава условия за активна творческа и спортна дейност, чрез доразвиване и създаване на нови младежки пространства;
12.    Насърчава и подпомага младежите със специални потребности;
13.    Осъществява контакти с различни организации и институции на международно, национално, регионално, местно равнище, имащи отношение към работата с младежта;
14.    Организира масови младежки прояви с комплексен социализиращ ефект – младежки изложения, фестивали, форуми, спортни състезания, международен обмен и др.;
15.    Участва в работата на обществени, експертни и консултативни съвети и комисии.
16.    Осигурява специализирана закрила на деца на обществени места, предприема мерки за осигуряване безопасността на децата в структурите и звената на територията на общината .
17.    Подпомага и насърчава сътрудничеството с гражданските организации на местно ниво с цел активното им участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по закрила на детето.