Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в град Долни Дъбник

Дата на публикуване: 05.04.2021
Последна актуализация: 05.04.2021

ДОГОВОР № BG06RDNP001-7.006-0073-С01/30.05.2019 г.
Проект: „ИЗГРАЖДАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ – ПАРК, В ГРАД ДОЛНИ ДЪБНИК“, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 759 961,30 лв.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

Във връзка с изпълнение на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ         №BG06RDNP001-7.006-0073-С01 от 30.05.2019 г. финансиран от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, уведомяваме че на 02.04.2021г. от 11:00ч., на обект: „Парк“, находящ се на ул. „Христо Янчев“ 64,  гр. Долни Дъбник, официално бе открита строителна площадка за реализация на проект “Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в град Долни Дъбник“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
Началото на церемонията бе дадено с тържествен водосвет, отслужен от отец Антоний, който благослови присъстващите и начинанието.
Старта на проекта и откриването на строителната площадка направи зам. кмета на общината г-н Радослав Тодоров, който държа приветствена реч пред присъстващите на събитието граждани, гости, представители на фирмата изпълнител на обекта и служители на Общинска администрация.
Общата цел на проекта е да се създаде благоприятна, балансирана и модерна паркова среда за отдих на жителите и гостите на гр. Долни Дъбник и общината, в т.ч. създаване на пространство за организиране на концерти и др. културно масови прояви.
Тази цел е насочена и е част от цялостната стратегия за модернизация на местната инфраструктура, пълноценното оползотворяване на природните и инженерни дадености, с оглед създаването на условия за подобрено качество на живот и повишена жизнена среда.
Създаването на благоустроена паркова среда с оформени тематични кътове за децата и изградена сцена ще окаже благоприятно влияние върху условията за развлечения и отдих на живущите и гостите на Долни Дъбник.
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз.
      Европа инвестира в селските райони.