Напредък по проект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци" гр. Долни Дъбник - април 2021

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 10.09.2021

Продължава  изпълнението на Проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
И през месец aприл 2021 г. текат дейностите по:
-    полагане на разделителен геотекстил;
-    полагане на бентонитова хидроизолационна геомембрана – два пласта;
-    полагане на воден дрениращ слой от дренажен геокомпозитен материал за отвеждане на проникналите води;
-    полагане на два слоя почва по 35см. , ръчно уплътнена - като подхумусен слой;
-    изкопаване, натоварване  и транспорт на земни маси и хумус до 5км. 

Към момента изпълнението на строително-монтажните работи по проекта е около 85%.