Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Успешно приключване на дейностите по проект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци" гр. Долни Дъбник, обл. Плевен

Дата на публикуване: 27.09.2021
Последна актуализация: 27.09.2021