Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен

Дата на публикуване: 17.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

   

  Общата цел на настоящата поръчка е определянето на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект: "Рeкулгивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен". По същество ще се изпълни само техническата рекултивация заедно с мероприятията по изграждане на система за контрол и мониторинг на рекултивираното депо. Биологичната рекултивация ще се изпълни със собствени средства, по отделен договор в рамките на 5 (пет) годишния срок, предвиден в Условията за кандидатстване по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".

    Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 2 050 862,81 (два милиона петдесет хиляди осемстотин шестдесет и две хиляди и осемдесет и една стотинка) без включен ДДС, съответно 2 461 035,37 лв. (два милиона четиристотин шестдесет и една хиляди и тридесет и пет лева и тридесет и седем стотинки) с включен ДДС.