Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

БИЛЯНА РАЛЧЕВА

Родена на  21.10.1980 година в гр. Плевен.  През 1998 година завършва средно образование в СОУ „Васил Априлов“  гр. Долни Митрополия.
През 2009 година завършва  бакалавър във ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна., със специалност „Социални дейности“ и втора специалност „Социална педагогика“ . През 2018 година  завършва  магистърска степен „Публична  администрация“   във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново. От  декември 1998 година до  декември 2006 година е социален работник към ОССП/ДСП гр. Долни Митрополия.
От  март  2008  до  април 2010 година е социален работник към Център „Отворена врата“ гр. Плевен, неправителствена организация за работа с  жертви -  жени и деца, преживели домашно насилие и жертви на трафик. От   май  2010 година  до август 2012 е социален работник към Кризисен център за жени и деца  -  Община Плевен. От юни 2013 година поема ръководството на Общински домашен социален патронаж,  и представлява  Второстепенен разпоредител с бюджет  Обединено счетоводство „Социални дейности“- Община Плевен . 
От Декември 2015 година е ръководител  за Област Плевен на проект   за предоставяне на социална услуга „Приемна грижа“  до август 2020 г.
През месец февруари 2020 година започва работа като главен експерт „просвета, култура и спорт“ в Община Долни Дъбник, март 2021 година е  назначена за Директор на дирекция  „Стопански и хуманитарни дейности“ в Община Долни Дъбник, от 30.05.2022 година  е назначена за Секретар на   Община Долни Дъбник.