Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GM0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SG4

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Административното обслужване в Община Долни Дъбник се осъществява чрез:

  • Център за административно обслужване (ЦАО), находящ се на адрес гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ № 59, етаж 1-ви.
  • Електронно - чрез интернет страницата на Общината.

Административното обслужване в рамките на Община Долни Дъбник  се осъществява при спазване на принципите, установени в Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Наредба за административното обслужване, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредбата за Административния регистър, Хартата на клиента, както и всички действащи нормативни актове в Република България