Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S06

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Административното обслужване в Общинска администрация Долни Дъбник е организирано чрез Центъра за административно обслужване на гражданите на принципа “едно гише“, което се намира на първия етаж на сградата и е лесно достъпно за посетителите.  Обслужването на гражданите се осъществява чрез подаване на писмени заявления, предложения и сигнали, без прекъсване. Те могат да подават своите заявления от 08 00 ч. до 17 00 часа, а в случаите, когато пред гишето има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване.

Редът и организацията на административното обслужване в Общинска администрация Долни Дъбник се извършват съгласно утвърдени Вътрешни правила за организация на административното обслужване.Услугите, които се предоставят от Общинска администрация Долни Дъбник са в съответствие със списъка на унифицираните наименования на административните услуги.

Съгласно Наредбата за административното обслужване всяка администрация периодично изследва и оповестява удовлетвореността на потребителите от административното обслужване, като създава и предоставя информация за използваните начини за обратна връзка от потребителите. Обратната връзка се осъществява чрез събиране и анализ на предложения, сигнали, похвали, оплаквания и др.

Проучването е проведено от 12 октомври до 31 декември 2020г. под формата на анкетни карти. На първо място целта му е да се проучи и обобщи качеството на обслужване на гражданите в ролята им на потребители на административни услуги. На второ място да се съберат конкретни предложения на потребителите на услуги за административното обслужване с цел повишаване на удовлетвореността.

Прави впечатление, че за краткия период от време на проучването и на базата на неголемия поток от граждани в условията на епидемичната обстановка, свързана с COVID - 19, значителна част от потребителите на административни услуги са пожелали да изразят позиция относно административното обслужване, осъществявано в Община Долни Дъбник.

Анкетни карти са попълнили само физически лица, без представители на бизнеса. Отговорите    на   въпросите    показват    удовлетвореност    на    гражданите от административното обслужване в общината.

Изводът, който може да се направи е, че Центърът за услуги и информация в сградата на общината изпълнява поетите ангажименти в Хартата на клиента за обслужване на гражданите. Докладът е изготвен на 15.02.2021г. на базата на попълнени анкетни карти.