Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.03.2024

ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

Директор на Дирекция
МАЯ ТОНОВА
сл.тел. +3596514/23-52
e-mail: maya_maya@mail.bg

Гл.експерт “Инф.обслужване и комуникации”
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ                                                                                                                                    
e-mail: Dimitar.Vasilev@dolnidabnik.egov.bg

Гл.експерт ГРАО
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА
сл.тел. +3596514/23-52
e-mail: valja_mihailova@abv.bg

Ст.експерт ГРАО
ИВАНА БОРИСОВА
сл.тел. +3596514/25-04                                                                                                                                                                                                : ivanamateeva@abv.bg

 Ст.експерт АОЗИ

ДИАНА ТОДОРОВА
сл. тел. +3596514/25-04
e-mail: diana_todorova1@mail.bg

Гл.експерт "Човешки ресурси"
ЛОРА ИВАНОВА
сл.тел. +3596514/20-94
e-mail: lora.s_ivanova@abv.bg

Гл.специалист “Обредни и Нотариални дейности”
КРАСИМИРА НИКОЛОВА
сл.тел. +3596514/20-94

Старши експерт “Орг. дейност” 
 ХРИСТИНА ХРИСТОВА
сл.тел. +3596514/24-45
e-mail: hrisi_dd@mail.bg

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ“

Директор на Дирекция
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА
сл.тел. +3596514/20-52, 0878657128  
e-mail: Valentina.Pavlova@dolnidabnik.egov.bg   

Финансов контрольор
МИЛЕНА ВЕЛЕВА - ИВАНОВА
сл.тел. +3596514/20-52
e-mail: veleva_85@abv.bg

Главен счетоводител
ЦАНКО ВАСИЛЕВ
сл.тел. +3596514/25-86, 0878657132 
e-mail: canko_vasilev@abv.bg         

Старши експерт "Обществени поръчки"
СИЛВИЯ ВЪЛОВА
сл.тел. +3596514/20-52 
e-mail: silvia_vylova@abv.bg

Старши експерт "Обществени поръчки"
НЕВЕНА ВОДЕНИЧАРОВА
сл.тел. +3596514/20-52  
e-mail: nevena1701@mail.bg

Гл.експерт „Бюджет и ТРЗ”
МИЛЕНА ПЕЛОВА
сл.тел. +3596514/25-86

Старши счетоводител
КАТЯ СТОЯНОВА
сл.тел. +3596514/25-86  
e-mail: katri84_@abv.bg

Старши счетоводител

сл.тел. +3596514/25-86  
e-mail: 

Старши счетоводител

сл.тел. +3596514/25-86
e-mail: 

Старши специалист „ТРЗ”
ИЛИЙКА ИЧЕВСКА
сл.тел. +3596514/23-25

Гл. експерт„Местни приходи”
БОРИСЛАВ КОСТОВ
сл.тел. +3596514/24-05 
e-mail: bkey@abv.bg            

Гл. инспектор "Местни приходи"
КАЛИН КРЪСТЕВ
сл.тел. +3596514/25 04

Старши счетоводител

сл.тел. +3596514/24-05

Старши експерт "Местни приходи"
ИСКРА ИВАНОВА
сл.тел. +3596514/24-45

Гл. специалист “Общинска собственост”
ТОДОР ЙОРДАНОВ 
сл.тел. +3596514/24-54
e-mail: tershobs@gmail.com

Домакин
ГЕОРГИ ХРИСТОВ

ДИРЕКЦИЯ „УТ”

Директор на Дирекция

ВЕСЕЛКА МИЛЕНКОВА
сл.тел. +3596514/23-41

Гл.експерт “Капитално стройтелство”
ДИМИТЪР ХРИСТОВ
сл.тел. +3596514/23-41
e-mail: dhristof@mail.bg

Главен инженер
сл.тел.+3596514/23-41

Гл.експерт “Екология”
СОФИЯ НАЙДЕНОВА
сл.тел. +3596514/23-41
e-mail: 

Главен архитект
ТОШО СТАНЕВ
сл.тел. +3596514/23-41

Гл.експерт “Планиране и Проекти”
НИКОЛАЙ ВЕТОВ
сл.тел. +3596514/23-41
e-mail: n.vetov@mail.bg

Мл.експерт “Планиране и Проекти”
ГАБРИЕЛА ХАРАЛАМПИЕВА

Гл.специалист “ТСУ”
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА
сл.тел. +3596514/23-41
e-mail: nato_1961@abv.bg

Гл.специалист “ТСУ”
ВЕНЕРА ДИМИТРОВА
сл.тел. +3596514/23-41
e-mail: dimitrova2364@abv.bg

Гл.специалист “ТСУ”

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА
сл.тел. +3596514/23-41

ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

            Директор на Дирекция

            ТОНИ КОСТАДИНОВ
            сл.тел. 
            e-mail: l.toni@abv.bg

Гл.експерт “Просвета, култура и спорт”
НАТАЛИЯ НЕНЧЕВА
сл.тел. 
e-mail: 

Секретар на „МКБППМН”
МАРГАРИТА ХРИСТОВА
сл.тел. 
email : mhhh@abv.bg

Старши експерт „Социални дейности”
ХРИСТИЯНА НЕНКОВА

Старши експерт “ОМПГЗ”
АНЕЛИЯ ПИРОНСКА
сл.тел. +3596514/25-26

Главен специалист “ Дейности по селското стопанство”
ЦВЕТИНА НЕШКОЛОВА
сл.тел. 
e-mail: 

Юристконсулт
МАРИЯ ИВАНОВА
сл.тел. +3596514/24-54
email : sheril_99@abv.bg

КМЕТСТВО с. ГРАДИНА

Кмет - МАРИН ПЕТРОВ
сл.тел. 0879597702
e-mail: kmetstvo_s.gradina@abv.bg

Старши специалист ”ОРГ.ДЕЙНОСТ” 
ЦАРИНА ЦВЕТКОВА
сл.тел. +35963567/264
e-mail: kmetstvo_s.gradina@abv.bg

Старши специалист „ИЗПЪЛНИТЕЛ БЮДЖЕТ”
ИВАЛИНА ХРИСТОВА - 0887462863
сл.тел.  и факс +3596537/222
e-mail: kmetstvo_s.gradina@abv.bg

КМЕТСТВО с. ПЕТЪРНИЦА


Кмет – ЙОНКО ДАНОВ
сл.тел. и факс +3596524/21-64, 0878657118

Старши специалист „Организациона дейност” 
ПЛАМЕН ПЕТРОВ
сл.тел. +3596524/21-64

Старши специалист „Изпълнител бюджет”
МИГЛЕНА ГЕТОВА
сл. тел. +3596524/22-71

Старши специалист ГРАО
ВАЛЯ НИКОЛОВА
сл. тел. +3596524/22-59, 0878436093

КМЕТСТВО с. БЪРКАЧ

Кмет - НАКО ДАНЧЕВ
сл.тел.  0878657119
e-mail: kmetstvobarka4@abv.bg

Старши специалист „Организациона дейност” 
МАРИАНА МИТЕВА
e-mail: kmetstvobarka4@abv.bg

Старши специалист „Изпълнител бюджет”
ИЛИЯНА КРЪСТЕВА
сл. тел. и факс +3596525/2274
e-mail: kmetstvobarka4@abv.bg

КМЕТСТВО с. КРУШОВИЦА

Кмет – МЕТОДИ НЕДЯЛКОВ
сл.тел. 0878657122
e-mail: kmetstvokrushovica@abv.bg

Старши специалист „Организациона дейност” 
ВАЛЕРИ ХРИСТОВ
e-mail: kmetstvokrushovica@abv.bg

Старши специалист „Изпълнител бюджет”
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА
сл.тел. и факс +3596523/23-74
e-mail: kmetstvokrushovica@abv.bg

Старши специалист ГРАО
ВИОЛЕТА  ТОДОРОВА
сл.тел. +3596523/24-08
e-mail: kmetstvokrushovica@abv.bg

КМЕТСТВО с. САДОВЕЦ

Кмет – ИВАН РАНГЕЛОВ
сл.тел. +3596521/22-90, 0878657149
e-mail: sadovec123@abv.bg

Старши специалист „Организациона дейност” 
КАТЯ ПЕТРОВА
сл.тел.+3596521/21-73
e-mail: sadovec123@abv.bg

Старши специалист „Изпълнител бюджет”
БЕНКА ГЕОРГИЕВА
сл.тел. +3596521/22-47
e-mail: sadovec123@abv.bg

Старши специалист ГРАО
СНЕЖАНА ВЪТКОВА
сл.тел.  и факс +3596521/21-73
e-mail: sadovec123@abv.bg

КМЕТСТВО с. ГОРНИ ДЪБНИК

Кмет – ВАСИЛ НЕДКОВ
сл.тел. +3596512/23-25, 0878657125
e-mail: g_dabnik.kmet@abv.bg 

Старши специалист „Организациона дейност” 
ПЛАМЕН СТОЯНОВ
сл.тел. +3596512/23-20
e-mail: g_dabnik.kmet@abv.bg 

Старши специалист „Изпълнител бюджет”
АНИ СПАСОВА
сл.тел. +3596512/23-15
e-mail: g_dabnik.kmet@abv.bg 

Старши специалист ГРАО
ЛАЗАРИНКА КАЦАРСКА
сл.тел. +3596512/24-23
e-mail: g_dabnik.kmet@abv.bg