Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO3

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021
 1. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Долни Дъбник, и форматите, в които е достъпна. Описание на правомощията на Кмета на Община Долни Дъбник данни за организацията, функциите и отговорностите на  ръководената от него община.     
 2. Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове.    

  Заповеди на кмета:

  • Правилници;
  • Наредби;
  • Профил на купувача;
  • Регистри;
  • Договори;
  • Стратегии, планове, програми;
  • Бюджет и финанси;
  • Търгове и конкурси;
 3. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;    
 4. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;   
 5. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността.    
 6. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси.
 7. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки.
 8. Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта.
 9. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството.
 10. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията.    
 11. Обявления за конкурси за държавни служители   
 12. Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси    
 13. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му   
 14. Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ    
 15. Административни услуги    
 16. Хотели и къщи за гости   
 17. Общински детски заведения и училища    
 18. Регистри   
 19. Проекти на Община Долни Дъбник
Списък по чл.15 от ЗДОИ 2022
Дата на публикуване: 05.04.2023

Списък по чл.15 от ЗДОИ за 2021
Дата на публикуване: 28.02.2022

Списък по чл.15 от ЗДОИ за 2020
Дата на публикуване: 06.04.2021

Списък по чл.15 от ЗДОИ 2019
Дата на публикуване: 25.01.2021