Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Наименование, адрес, адрес на електронна поща, телефон и работното време на звеното в Общинска администрация Долни Дъбник, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

Заявленията за достъп до обществена информация постъпват и се завеждат в Центъра за услуги и информация, находящ се на първи етаж в сградата на Общинска администрация Долни Дъбник на адрес: гр. Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, ул. „Христо Янчев“ № 59, или по електронен път на следния електронен адрес /e-mail/: mun_dabnik@mail.bg 


Телефон за контакти: тел.: 06514/2445, факс: 06514/2070

Работно време: Всеки работен ден от 0800 часа до 1700 часа