Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в Центъра за услуги и информация, които ги регистрират в писмена форма (протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация) в информационно-деловодната система на Община Долни Дъбник.
Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане.
Организацията и редът за предоставяне на обществена информация са регламентирани във Вътрешни правила за организацията и реда по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Долни Дъбник
Мястото за получаване/преглед/четене на информацията се определя с решението за предоставянето ѝ.
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето, както следва.

 1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
 2. СD - 1 брой – 0,50 лв.;
 3. DVD - 1 брой – 0,60 лв.;
 4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
 5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
 6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
 7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
 8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
 9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.;

Заплащането на разходите за предоставяне на обществена информация се извършва на място – в касата на Центъра за услуги и информация или чрез банков превод по сметка на Община Долни Дъбник.
Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон /чл. 7 от ЗДОИ/.        
Разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България /чл.8 от ЗДОИ/.
Законът за достъп до обществена информация не се прилага за достъпа до лични данни.
„Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.