Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

От Устройствения правилник на Община Долни Дъбник

Комисия по реда на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ЗПКОНПИ

Чл.24.(1) Комисията води публичен регистър на подадените декларации при спазване на изискванията за защита на личните данни. 
Чл.25. (1) Служителите извършват проверката на подадените декларации по ЗПКОНПИ, както и производството по установяване на конфликт на интереси.
 (2) Разглежда подадени сигнали при съблюдаване на принципите, посочени в чл. 4 ЗПКОНПИ.
 (3) Комисията незабавно препраща по компетентност на съответния орган сигналите, които не са от неговата компетентност. 
Чл.26. Комисията осъществява организацията и редът за извършване на проверката на декларациите, както и за установяване на конфликт на интереси съгласно наредба  на Министерски съвет. 
Чл.27. Комисията сезира Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
Чл.28. Комисията установява конфликт на интереси и издава акта за установяване на конфликт на интереси за налагане на административно наказание. 
Чл.29. Комисията може да изисква допълнителна информация от държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и от други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.
Чл.30 (1) Комисията е длъжна да оказва съдействие на други органи и институции при получаване на искането за предоставяне на информация.
 (2) Когато при проверката на декларациите или в производството за установяване на конфликт на интереси се установят данни за извършено престъпление, инспекторатът сезира незабавно компетентните органи за предприемане на действия по наказателно преследване.

Важно:
Проверката на декларациите, както и производството по установяване на конфликт на интереси се извършват от съответната комисия от служители, изрично овластени от органа по избора или назначаването да осъществяват и тези функции, а за кметовете на кметства - от постоянна комисия на съответния общински съвет (§2, ал. 5 от от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество).