Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за дейността на ОбС

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.01.2024

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Общински съвет Долни Дъбник,
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
мандат 2023 – 2027 година

Правилник ОБС
Дата на публикуване: 16.01.2024