Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OI0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ5

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

 Географското положение и природните условия са сложили своя отпечатък върху спецификата на общинската икономика. Като основен структуроопределящ отрасъл на общинската икономика и главен поминък на населението на община Долни Дъбник е селското стопанство. Неговото развитие се обуславя от редица благоприятни фактори, а именно: природни условия и ресурси, традиции и трудов опит на населението,свободна работна ръка, главни транспортни артерии. Развитието на селското стопанство е съсредоточено главно в отглеждането на зърненохлебни и зърненофуражни култури, трайни насаждения  - лозя и овощни насаждения, зеленчуци, дини и пъпеши. В землищата на селата Садовец, Петърница и Бъркач се отглеждат големи масиви лозя – основно винени сортове „Каберне”,  „Ракацители”,  „Мерло”,  „Мавруд”. Най-интензивно зеленчукопроизводство се развива в село Горни Дъбник. Известни с производството на дини и пъпеши са град Долни Дъбник и село Горни Дъбник.
 По-голямата част от предприятията, работещи на територията на общината, са с дейност, свързана с преработката на селскостопанска продукция – производство на олио, вино, оцет, сушене на плодове,зеленчуци и тютюн, преработка на мляко и производство на млечни продукти. Крупно промишлено предприятие на територията на общината е предприятието за добив на нефт и газ „ПДНГ” АД. Изграждането на газови съоръжения и инсталации е основния предмет на дейност на фирма „ТАСИ” ООД. „Газинженеринг” ООД е дружество, учредено със съвместното участие на община Долни Дъбник и фирма „ТАСИ” ООД. Газифицирани са всички обществени обекти голям брой битови абонати.
 Транспортното обслужване на населението от общината се осъществява от автомобилен и железопътен транспорт. Връзките между отделните населени места, както  и между селата и общинския център не са задоволителни. Решаването на този проблем се осъществява с промени в транспортната схема и чрез общинска фирма, чиито предмет на дейност е и транспортно обслужване.
 Търговията и услугите в общината се осъществяват от търговски и производствени кооперации и от еднолични търговци. Броя на стопанските единици в този отрасъл на икономиката е най-динамичен. Тенденцията е към намаляване, тъй като покупателната способност на населението намалява, изискванията към търговските обекти пораждат затруднения и това в някои случаи води до закриването им.
 Туризмът като отрасъл на икономиката е слабо развит на територията на общината. Обектите, по смисъла на Закона за туризма и туристическата дейност, в които се осъществява  такава дейност са заведения за хранене и развлечения, хотели, мотели и други. Стопански единици на територията на общината, отнасящи се към категорията обекти за туризъм са кафе-аперитиви и ресторанти.
 Въпреки липсата на традиции в туризма и слабото развитие на този отрасъл на територията на общината има природни и исторически забележителности, които могат да се превърнат в атрактивни туристически центрове: Защитена местност ”Пещерите” край село Петърница; Местността „Студенец” край село Садовец с намиращите се в нея „Гинина пещера” и лесопарк „Студенец” изграден около старо кале и манастир; римски път при село Садовец, част от който се е запазил до наши дни; парк „Лавров” край село Горни Дъбник.