Z6_PPGAHG800HM450Q34SA72U18O1
Z7_PPGAHG800HM450Q34SA72U18C3

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 12.03.2021
Последна актуализация: 23.03.2021

ПОЛИТИКА ЗА ДОСТЪПНОСТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Този документ дефинира политиката за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Общинска администрация Долни Дъбник  https://dolnidabnik.egov.bg
2. Политиката е предназначена да гарантира спазване на стандарти и технологии за осигуряване на достъпност на интернет страницата на Общинска администрация Долни Дъбник за хората с увреждания.
3. Политиката е съобразена с Декларацията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Oбщинска администрация Долни Дъбник.
4. Политиката следва изискванията към интернет страниците на администрациите формулирани в Закон за електронното управление, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация, утвърдени от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".
Раздел II
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
5. Интернет страницата на Общинска администрация Долни Дъбник има следните основни функции и задачи:
(1) Информационна: представя услуги, разяснява политики и програми, съобщава новини, отговаря на често задавани въпроси, изпълнява изискванията на други нормативни актове.
(2) Административна: предоставя административни услуги по електронен път или хипервръзки към други интернет страници с електронни услуги; подпомага предоставянето на административни услуги чрез пряко взаимодействие на потребителя с организацията ("на гише" или друго).
(3) Представителна: формира и отразява организационната идентичност; отразява структурата, екипа и организационната логика на администрацията; отразява единството в прилаганите от публичните организации политики на откритост, прозрачност и достъпност.
(4) Комуникационна: предоставя информация и инструменти за дву- и многопосочна връзка с администрацията; насърчава общуването и разбирането между организацията и нейните публики; изгражда доверие; генерира подкрепа и участие.
Раздел III
МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ
6. Общи:
(1) При изграждането и развитието на интернет страницата общинската администрация отчита начините, по които потребителите, включително хората с увреждания, взаимодействат с нейното съдържание.
(2) Интернет страницата на общинската администрация е разработена така, че да осигурява равен достъп до цялата информация и до всички функционалности за всички потребители.
(3) Достъпността да се разбира като сбор от правила, принципи и техники, които се съблюдават при проектирането, създаването, поддържането и актуализирането на  интернет страници и мобилни приложения с цел повишаване на ползваемостта от потребителите.
(4) При създаване на собствени интернет страници, разработване на технически задания за интернет страници, поддръжката и развитието им, общинската администрация включва технически спецификации и изпълнява технически изисквания за осигуряване на достъпност на съдържанието им за хората с увреждания.
7. Специфични:
(1) Интернет страницата на Общинска администрация Долни Дъбник се опитва да покрие ниво на достъпност според последните стандарти на World Wide Web Consortium - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) на W3C WAI и Инициативата за уеб достъпност (Web Accesibility Initiative), като използва най-добрите практики и техники, за да отговори на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия и нормативните документи на национално ниво. Изпълнението на насоките на стандарта WCAG 2.0 има за цел да помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет.
(2) Интернет страницата на Общинска администрация Долни Дъбник се изгражда с код, съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.
(3) Общинска администрация Долни Дъбник непрекъснато развива технологично своята интернет страница с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.
8. Хипервръзка към Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Общинска администрация Долни Дъбник  като част от процеса за доказване на съответствие на официалната интернет страница на Община Долни Дъбник https://dolnidabnik.egov.bg с изискванията за институционална идентичност на интернет страници и портали на държавната администрация е публикувана на  заглавната интернет страница на администрацията.
Раздел IV
 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 1. Прилагането на настоящата политика и разпределението на ролите и отговорностите във връзка с това се извършват чрез правила, процедури, заповеди, допълнение на длъжностни характеристики или по друг подходящ начин.
 2. Процедурата по подаване на сигнали относно достъпността на официалната интернет страница на Общинска администрация Долни Дъбник  е неразделна част от Декларацията
Настоящата политика е утвърдена със Заповед № 95/09.03.2021г. и влиза в сила от 09.03.2021г.

Кмет на Община Долни Дъбник
ИВАН ВЕТОВ