Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост се изготвя в съответствие с чл.8, ал.9 от ЗОС. Разработването й, освен във връзка с нормативните изисквания е продиктувано и с оглед плановото, ефективно и рационално управление и разпореждане с общинското имущество. Общинската собственост е материалната основа на местното самоуправление и адекватните мерки предприети с цел оптималното стопанисване на общинските имоти, в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин водят до повишаване на приходите за общинския бюджет, което препоставя реализирането на политиката на Община Долни Дъбник за устойчиво развитие на всички населени места на територията й.