Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24N6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C93

Бюджетен календар

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

Бюджет и финанси – отдел „Финанси, бюджет, счетоводство и МДТ“:

 • Оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината;
 • Следи ежемесечно за изпълнението на бюджета и при необходимост внася предложения до кмета на общината за извършване на промени;
 • Осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджет в структурата на общината;
 • Ивършва текущ и последващ контрол по разходването на бюджетните средства;
 • Обобщава бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и формира консолидирания бюджет;
 • Подготвя необходимите документи и информация, свързани с общинския дълг, включително проект на годишен отчет за състоянието на общинския дълг;
 • Изготвя справки относно размера и движението на общинския дълг;
 • Разработва разчетите за капиталовите разходи съвместно с други структурни звена от общинската администрация и разработва  бюджетните прогнози, планира приходите и разходите в общинския бюджет;
 • Осъществява методическо ръководство и контрол на второстепенните разпоредители с бюджет по прилагането на нормативната база за осъществяване на бюджетния процес.
 • Подпомага Кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково - материални ценности.
 • Oрганизира и координира съставянето на проект на бюджет на общината за съответната година изготвя бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и по съставяне, приемане, изпълнение, актуализиране и отчитане на бюджета.
 • Организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината и при спазване на указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси;
 • Участва при разработване и актуализиране на системата за финансово управление и контрол;
 • Подготвя корекции по консолидирания бюджет на общината и бюджетите на второстепенните разпоредители, на база извършени промени от министерство на финансите, получени средства по национални и европейски програми под формата на трансфери;
 • Подготвя становище по постъпили искания за допълнителни средства от 19 второстепенните разпоредители, финансирани от общинския бюджет;
 • Извършва анализи на отчетите по изпълнение на бюджета и предлага мерки за отстраняване на установени пропуски;
 • Представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на финансите и други министерства и ведомства.
 • Изготвя анализ на приходите, обхващаш всички приходоизточници с цел повишаване на събираемостта.
   
Бюджетен календар 2021-2023
Дата на публикуване: 11.01.2021

Бюджетен календар 2019-2021
Дата на публикуване: 11.01.2021