Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

1.    Провежда общинската политика в областта на социалните услуги в съответствие с решенията на общинския съвет;
2.    Извършва анализ на потребностите от социални услуги в общината и планира социалните услуги на общинско ниво;
3.    Организира, координира и контролира дейностите на социалните заведения -второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
4.    Администрира социалните услуги на територията на общината  и организира и контролира дейностите по предоставяне на социални услуги в общността и на социалните институции към общината;
5.    Разглежда постъпилите искания за настаняване в заведения за социални услуги, обработва заявленията на гражданите за еднократни финансови помощи, персонални пенсии и прима и разглежда заявления за ползване на социални услуги;
6.    Координира и разработва проекти в областта на социалните дейности;
7.    Координира и контролира изпълнението на дейностите в Социалната програма на Общината;
8.    Извършва проверки по постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и доставчици на социални услуги и  изготвя отговори по тях;
9.    Организира, координира и контролира дейността в пенсионерските клубове на територията на Общината;
10.    Подготвя мотивирани предложения за оптимизиране на социални услуги и дейности на територията на общината;
11.    Участва в изготвянето на документи за финансово подпомагане на юридически лица с нестопанска цел, съюзи и организации с предмет на дейност в областта на социалните дейности;
12.    Участва в дейности по адаптиране на инфраструктурата в града и осигуряване на достъпност на транспортните услуги за нуждите на хора с увреждания;
13.    Координира съвместната дейност на общината с благотворителни и други организации в областта на социалните дейности;
14.    Изготвя доклади и предложения до Общински съвет;
15.    Координира и контролира дейностите, включени в Социалната програма на Общината.
16.    Изготвя предложения до Общинския съвет за разкриване, закриване, промяна на капацитета на социалните услуги, реализирани от организациите - външни доставчици /неправителствени организации или български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.;
17.    Изготвя и взема участие в разработването на стратегически планове и програми за развитие на социалните услуги на местно и областно ниво;
18.    Осъществява партньорски взаимоотношения със специализираните звена на държавните институции на местно ниво, представители на бизнеса, българската православна църква и медиите за реализиране на социалните услуги на територията на общината;
19.    Организира и провежда конкурси за предоставяне управлението на социалните услуги на външни доставчици - неправителствени организации или български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
20.    Осъществява контрол по спазването на критериите и стандартите за извършване на социални услуги, съгласно законоустановените норми на доставчиците на социални услуги на деца, възрастни и лица с увреждания, делегирани от държавата и местни дейности като изготвя протоколи и доклади;
21.    Подготвя и реализира проекти и програми в социалната сфера и сферата на заетостта;
22.    Работи по реализиране на приемната грижа;
23.    Съдейства на Националната комисия за създаване на местни комисии за борба с трафика на хора;
24.    Администрира предоставянето на механизма личната помощ по Закона за личната помощ и осъществява контрол;
25.    Подготвя сключването на споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ. Осъществява правомощие по възлагане  дейностите на доставчик на личната помощ в съответствие със Закона за личната помощ;
26.    Предоставя на агенция Социално подпомагане финансов отчет за изразходваните средства по ползватели на лична помощ;
27.    Поддържа актуална информация за всички социални услуги, които се предоставят на територията на общината, и за техните доставчици и я предоставят на Агенция социално подпомагане;
28.    Изработва предложение за годишен план за социалните услуги;
29.    Информира и консултира гражданите по различни проблеми и ги насочва за ползване на социални услуги;
30.    Извършва проверки по постъпили жалби, сигнали и предложения и отговаря на молби и жалби на граждани по поставени социални проблеми
31.    Отговаря за незабавното настаняване на децата на задържан, ако нямат близки, които да се грижат за тях, в детска ясла, детска градина или интернат.