Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

На територията на общината има открити нерудни полезни изкопаеми и те са:

  • Нефт и кондензат - в района на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник - нефтените находища са открити през 1962 г.
  • Природен газ - в същият район с добри запаси.
  • Кариера за трошен камък и настилка до с. Бъркач със запаси от варовици, възлизащи на 2 106 хил. куб. м. в категория С1 и 743 хил. куб. м. от категория В.
  • Термални води са открити в гр. Долни Дъбник с температура над 500С, на дълбочина над 1000 м. и се използват като източник на геотермална енергия.
  • Минерални води - в района на гр. Долни Дъбник на дълбочина 200-300 м. е открита минерална вода с температура 220С и дебит 6 л/сек. По състав се доближава до Горнобанската.

Подземните води на територията на общината са достъпни и водоснабдяването на всички селища е изключително от тях. Изградени са дренажи и шахтови кладенци за кватернерните води. Тук се намира и най-големият карстов извор в региона - “Езерото”, при с. Крушовица с дебит 78-118 л/с, от който се подава вода за гр. Плевен.