Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

На гише „Местни данъци и такси“:

  1. Приемат се декларации по Закона за местните данъци и такси;
  2. Водят се входящи дневници, свързани с администрирането на местните данъци и такси;
  3. Обработват се данъчните декларации и определя размера на задълженията по тях;
  4. Обработват се декларации и определя размера на местните такси;
  5. Издават и връчват съобщения и документи, свързани с определянето на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси, както издава удостоверения по искане на данъчните субекти и външни институции и в това число удостоверява  размера на патентния данък;
  6. Приемат се искания за прихващане или възстановяване на недължимо платени суми;
  7. Приемат се молби за закриване на партиди за продадени /заменени, дарени, отнети чрез съда/ имоти или превозни средства и за удостоверяване на размера на патентен данък;
  8. Информира и разяснява на данъчните субекти, правата и задълженията им по Закона за местните данъци и такси и Данъчно осигурителния процесуален кодекс, включително и чрез изготвяне на отговори на писмени запитвания, както и оказва съдействие при попълване на формуляри и декларации; 
  9. Приемат се жалби и възражения от данъчните субекти относно техни задължения по Закова за местните данъци и такси, обработва декларации и молби за корекции.
  10. Предоставя се информация на данъчно задължените лица относно размера на техните задължения за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по Закона за местните данъци и такси.

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ