Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G61
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I21H2

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛЯ ПОЛИТИКАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 11 НА ЗМСМА, КАКТО И НА ДРУГИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН.

  1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финансии, данъци, такси, общинската администрация;
  2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
  3. Образованието – предучилищно възпитание, начално, основно и средно образование;
  4. Здравеопазването – амбулаторно-поликлинично и болнично обслужване, здравна профилактика, медико- социални грижи и санитарно-хигиенни дейности;
  5. Култура – читалища, театри, оркестри, библиотеки, музеи и музейни сбирки, самодейност, ритуали, местни традиции и обичаи;
  6. Благоустрояването и комуналните дейности – водоснабдяване, канализация електрификация, топлофикация, телефонизация, улици и площади, паркове, градини, улично осветление, озеленяване, корекция на реки и дерета, третиране на битови отпадъци, общински транспорт, общински бани, перални, хотели, гаражи и гробища;
  7. Социално подпомагане – социални грижи и социални помощи, социално жилищно задоволяване и други социални дейности с общинско значение;
  8. Опазването на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общински значение;
  9. Поддържането и опазването на културата, исторически и архитектурни паметници с общинско значение;
  10. Развитието на спорта, отдиха, туризма с общинско значение.