Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K25
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K6

Жилищно настаняване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 42, ал. 1, т. 1 от закона имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:

1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване;

2. не притежават жилищен или вилен парцел в района на населеното място, в районите на населени места от 0, I и II функционален тип; парцели в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;

3. не са прехвърляли имоти по т. 1 и 2 на други лица след 13 март 1990 г. с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел;

4. не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т. 1 и 2, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства .

5. една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за пазарната наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите му, съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени с чл. 17; /отменен с Решение №575 / 22.12.2014 година на Общински съвет /

6. имат адресна регистрация в населеното място. 7. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл. 36, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за наемните отношения или по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за общинската собственост, освен ако са изтекли повече от 2 години от освобождаване на жилището.

7. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл. 36, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за наемните отношения или по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за общинската собственост, освен ако са изтекли повече от 2 години от освобождаване на жилището.

Обстоятелствата по се установяват с декларация на гражданите, а по т. 6 и 7 - от комисия.