Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS44K6
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS44K7
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS44C4

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.04.2021

Отдел „Екология“

 1. Осъществява контрол върху опазването и възстановяването на елементите на околната среда на територията на общината, чрез изготвяне стратегии, планове и програми за устойчиво развитие, подобряване, опазване и поддържане на околната среда;
 2. Осъществяване дейности по изграждане и поддръжка на зелената система, съобразно действащите планове и упражнява редовен контрол по опазване чистотата и зелените площи, стопанисването на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;
 3. Контролира чистотата , поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство в тях;
 4. Ръководи система за управление на отпадъците, осъществява дейностите по сметопочистване и сметоизвозване, в това число за екологосъобразното управление на отпадъците на територията на общината;;
 5. Съдейства за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните и другите мерки по Закона за ветеринарномедицинската дейност и съответните подзаконови нормативни актове;
 6. Осъществява дейности по опазване на биологичното разнообразие, като интегрира опазването на биологичното разнообразие и устойчивото управление на биологичните ресурси във всички общински и регионални планове, проекти, програми, политики и стратегии;
 7. Разработва и внедрява планове за управление на защитени зони и планове за действие за приоритетни растителни и животински видове на територията на общината ;
 8. Организира отраслови системи за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и на защитените зони и създава бази от данни и географски информационни системи за характеристиките им;
 9. Контролира дейността на собствениците или ползвателите на земи, горски територии и водни площи, включени в Националната екологична мрежа и разработва и предлага за одобрение от общинския съвет програмите по ал. 1, т. 1 и 2 Закон за водите; 
 10. Осъществява координацията по подготовката и реализацията на проектите за В и К инфраструктура, които се реализират с безвъзмездна помощ;
 11. Контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води; изграждането, поддържането и експлоатацията на водностопанските системи по чл. 19, т. 4 Закона за водите; изграждането и регистрацията на кладенците за индивидуално водовземане от подземните води на територията на общината;
 12. Отговаря за законосъобрзано осъществяване на процедура за издаване на разрешително:
  а) за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините;
  б) за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;
 13. Организира почистването на речните легла в границите на урбанизирана територия и включват почистените участъци в програмата за стопанисване на общината;
 14. Осигуррява стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – публична общинска собственост на територията на общината. 
 15. Разработва и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с Закона за енергията от възобновяеви;
 16. Създава административните процедури относно малки децентрализирани инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници и за производство на биогаз от селскостопански материали - твърди и течни торове, както и на други отпадъци от животински и органичен произход;
 17. Организира изпълнението на програмата и плана по чл.40, ал. 3 от Закон за защита на животните и ежегодно до 1 март внасят отчет за изпълнението на програмата до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните;
 18. Изгражда приюти за безстопанствени животни и  отговарят за дейността  им, както и осъществява контрол  за изоставяне на животни на територията на общината; за идентификация и регистрация на кучета; за спазване изискванията за защита на животните в приютите на територията на съответната община; върху кучетата и местата по чл. 47, ал. 3 Закон за защита на животните.
 19. Отговаря за разработване на стратегическите карти за шум, както и план за действие за агломерациите и упражнява контрол за спазване изискванията на Закон за защита от шума в околната средав тихите зони и урбанизираните територии;
 20. Координира регулирането на движението на автомобилния транспорт в населените места с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми и осъществява контрол и дейностите, свързани с ограничаване на шумовите нива в околната среда;
 21. Спира дейности и строителство в предоставени за ползване гори, земи и водни площи в защитени територии - общинска собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти по реда на Закона за защитените територии;
 22. Внедрява и поддържа Географски информационни системи, в съответствие с изискванията на Закона за биологичното разнообразие
 23. Разработва и контролира заедно с другите органи планове за ликвидиране на последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината; организират управлението на отпадъци на територията на общината;
 24. Контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии;
 25. Определя и оповестява публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на територията на населените места, и контролират изпълнението на техните задължения;
 26. Организира дейността на създадени с решение на общинския съвет екоинспекции, включително на обществени начала, които имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения;
 27. Разработва програми за опазване на околната среда, както и ежегодно внася в общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за околна среда, а при необходимост - и предложения за нейното допълване и актуализиране;
 28. Обявява инвестиционни предложения, за които е необходима оценка на съответствието  на интернет страницата си;
 29. Когато на територията на общината се намира предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал, изготвя и осигурява  изпълнението на външен авариен план на предприятие/съоръжение, с описание на мерките, които трябва да бъдат предприети извън територията на предприятието/съоръжението;
 30. Осъществява контрол за опазване на околната среда на регионално ниво и  изготвя свои военновременни планове;
 31. Разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците и утвърждава Плановете за управление на строителни отпадъци, когато не са одобрени по реда на чл. 156 б, ал. 6 от Закона за устройство на територията;
 32. Отговаря за осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване; избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;
 33. Организира събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община, както и разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
 34. Организира дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;
 35. Отговаря за изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 Закон за управление на отпадъците  на общото събрание на регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;
 36. Организира  разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 Закон за управление на отпадъците и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
 37. Отговаря за разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;
 38. Отговаря за осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;
 39. Осигуряване информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 от Закон за управление на отпадъците чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;
 40. Поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;
 41. Организира и контролира  дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;
 42. Извършва дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа;