Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12144

Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Стратегията за управление на общинската собственост на Община Долни Дъбник за периода 2020 - 2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8 ал.8 от ЗОС. С нея се определя политиката за развитие на общинската собственост, управлението й придобиването на общинска собственост, разпореждането с част от нея, както и стопанската дейност на общината. Изведени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане.

Разработването на стратегията е продиктувано както от нормативните изисквания, така и от необходимостта за развитие на плановото начало при дейността на общинския съвет и общинската администрация. Стратегията представлява основа за разработване на годишните програми за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост при отчитане на настъпилите промени и необходимостта от очертаване на нови приоритети на развитие, при разработването на проектите за годишните бюджети на общината,както и при кандидатстване по международни програми и проекти с цел ефективно и рационално управление на общинската собственост.Ефективното управление на собствеността, базирано на планиране, е предпоставка за успешното реализиране на политиката на общината във всички сфери. Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности.