Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 30.07.2021

                  ДИРЕКЦИЯ " АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ "

Директор на дирекция МАЯ ТОНОВА
Ст.експерт "Админ. обсл. и защита на  информацията " Диана Тодорова
Ст.експерт "Организационна дейност" Христина христова
Гл.експерт "Гражданска регистрация и адм.обслужване" Валентина Михайлова
Гл.експерт "Информ. обсл. и комуникации" Димитър Василев
Гл.експерт "Човешки ресурси" Нелка Гетова
Гл.специалист "Обредни и нотариални дейности " Красимира Николова
Изпълнител "Шофьор" Георги Христов
Мл.експерт "Гражданска ретистрация и адм.обслужване"  Ивана Борисова

                         

                                   ДИРЕКЦИЯ " ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ "

Директор на дирекция ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА
Финансов контрольор Валя Груева
Ст. експерт "Обществени поръчки" Силвия  Вълова
Ст. експерт "Обществени поръчки" Невена Воденичарова
Главен експерт "Бюджет и ТРЗ" Милена  Пелова
Старши експерт "ТРЗ " Илийка  Тодорова-Ичевска
Главен счетоводител Цанко  Василев
Старши счетоводител Катя  Стоянова
Старши счетоводител Милена  Велева-Иванова
Старши счетоводител Ивелина  Маринова
Главен експерт "Местни приходи" Борислав  Костов
Гл. инспектор "Местни приходи" Калин  Кръстев
Старши счетоводител Илияна  Кръстева
Ст.експерт "Местни приходи" Искра Иванова  
Гл.специалист "Общинска собственост" Тодор  Тодоров
Стажант Одитор Виолета Велева

                    

       ДИРЕКЦИЯ "СТОПАНСКИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"                               

Директор на дирекция БИЛЯНА РАЛЧЕВА
Гл.експерт "Просвета, култура и спорт" Биляна Ралчева
Секретар "МКБППМН" Маргарита  Христова 
Ст.експерт "Социални дейности" Християна  Ненкова
Ст.експерт "Дейности по селското стопанство" Тони  Костадинов
Ст.експерт "ОМПИГЗ" инж.Ивайло Николов
Гл.експерт "Образование Култура и Спорт" Наталия Ненчева

 

            ДИРЕКЦИЯ " УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

Директор на дирекция ВЕСЕЛКА МИЛЕНКОВА
Главен експерт "Кап.строителство" Димитър  Христов
Гл. специалист "Терит. и селищно устройство" Николина Горанова
 Гл.експерт "Екология " Веселка  Миленкова
Гл. експерт "Планиране и проекти" Николай  Ветов
Гл. специалист "Терит.  и  селищно устройство" Наталия  Георгиева
Гл. специалист "Терит.  и  селищно устройство" Венера  Димитрова
Мл. експерт "Планиране и проекти" Габриела Харалампиева