Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

ДИРЕКЦИЯ "СТОПАНСКИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

1.    Разработва и реализира Общинска стратегия за развитие на спорта;
2.    Осъществява координация, синхрон и оперативно взаимодействие между общината, държавните и обществени институции и специализираните спортни организации;
3.    Насърчава и подпомага участието на спортни организации в специализираните програми на Европейския съюз;
4.    Подпомага и координира дейността на спортните клубове за подобряване на здравното и физическо развитие на гражданите и постигане на високи спортни резултати;
5.    Участва в областен съвет към областна администрация за развитие на спорта;
6.    Координира дейностите между спортните клубове и частния сектор за по-добро развитие на масовия спорт;
7.    Следва политиката на Министерството на младежта и спорта; разработва и реализира общинска стратегия за младежка политика;
8.    Изготвя годишен спортен календар.
9.    Проучва и диагностицира състоянието на потребностите, интересите и проблемите на младежта;
10.    Инициира, стимулира и подпомага младежките партньорства на всички равнища, в. т. ч. и с органите на местната власт;
11.    Създава условия за активна творческа и спортна дейност, чрез доразвиване и създаване на нови младежки пространства;
12.    Насърчава и подпомага младежите със специални потребности;
13.    Осъществява контакти с различни организации и институции на международно, национално, регионално, местно равнище, имащи отношение към работата с младежта;
14.    Организира масови младежки прояви с комплексен социализиращ ефект – младежки изложения, фестивали, форуми, спортни състезания, международен обмен и др.;
15.    Участва в работата на обществени, експертни и консултативни съвети и комисии.
16.    Осигурява специализирана закрила на деца на обществени места, предприема мерки за осигуряване безопасността на децата в структурите и звената на територията на общината .
17.    Подпомага и насърчава сътрудничеството с гражданските организации на местно ниво с цел активното им участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по закрила на детето.

 
   

  


Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.