Z6_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDD2P3
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDD2L7

Заседания

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 25.05.2021
Постоянни комисии

Дата и място на

провеждане

Час
1. „Бюджет, финанси, външни инвестиции, Европейски и национални програми и фондове” - т.1, т.2 и т.3 от проекта за дневен ред 26.05.2021г./сряда/ заседателна зала на общината 14 30часа
2. ”Здравеопазване, социална политика и трудова заетост” – т.2 от проекта за дневен ред 26.05.2021г./сряда/ кабинета на Председателя на Общинския съвет 14 30часа
3. "Устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и комунални дейности, екология ” - т.3 от проекта за дневен ред 26.05.2021г./сряда/ заседателна зала на общината 15 30часа
4. „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, обществен ред и сигурност” - т.4 от проекта за дневен ред 26.05.2021г./сряда/ заседателна зала на общината 16 30часа

 

Протокол от заседание на 24.01.2022г.
Дата на публикуване: 08.02.2022