Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

Туризмът като отрасъл на икономиката е слабо развит на територията на общината. Обектите, по смисъла на Закона за туризма и туристическата дейност, в които се осъществява  такава дейност са заведения за хранене и развлечения, хотели, мотели и други. Стопански единици на територията на общината, отнасящи се към категорията обекти за туризъм са кафе-аперитиви и ресторанти.
 Въпреки липсата на традиции в туризма и слабото развитие на този отрасъл на територията на общината има природни и исторически забележителности, които могат да се превърнат в атрактивни туристически центрове: Защитена местност ”Пещерите” край село Петърница; Местността „Студенец” край село Садовец с намиращите се в нея „Гинина пещера” и лесопарк „Студенец” изграден около старо кале и манастир; римски път при село Садовец, част от който се е запазил до наши дни; парк „Лавров” край село Горни Дъбник.

На територията на Община Долни Дъбник се намират следните защитени територии:
Тези защитени територии са включени в проект за обявяване на Природен парк “Студенец” с обща площ над 180 000 дка., от които 28 630,728 дка. са на територията на Община Долни Дъбник.
Защитени територии в общината са с висок туристически потенциал, който за съжаление не е използван до момента. Липсват определени тематични маршрути, указателни табели, места за отдих, места за лагеруване, за палене на огън, дървени маси и пейки, кошчета за отпадъци. Защитените територии не се рекламират с цел привличане на туристи.