Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

БЮДЖЕТНА СМЕТКА 
IBAN :BG 86BUIN95613100255149 
BIC : BUINBGSF
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

 


НАБИРАТЕЛНА
IBAN :BG 23BUIN95613300255151
BIC : BUINBGSF
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД


 

КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

IBAN : BG04BUIN95618400255145 BIC : BUINBGSF АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

Наименование на кодовете за плащане

Код за вид плащане

Окончателен годишен (патентен) данък

44 14 00

Данък върху недвижимите имоти

44 21 00

Данък върху наследствата

44 22 00

Данък върху превозните средства

44 23 00

Такси за битови отпадъци

44 24 00

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 25 00

Туристически данък

44 28 00

Други данъци

44 34 00

Вноски от приходи на общински предприятия и институции

44 37 00

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

44 40 00

Приходи от наеми на имущество

44 41 00

Приходи от наеми на земя

44 42 00
  Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00

Приходи от лихви по срочни депозити

44 44 00

Дивидент

44 48 00

Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

44 49 00

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

44 51 00

Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

44 52 00

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

44 55 00

Приходи от продажби на земя

44 56 00

Приходи от концесии

44 57 00

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

44 58 00
  Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
   Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00

Други неданъчни приходи

44 70 01

Такси за технически услуги

44 80 02

Такси за ползване на детски градини

44 80 03

Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

44 80 04

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

44 80 05

Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги

44 80 06

Такси за административни услуги

44 80 07

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44 80 08

Такси за ползване на полудневни детски градини

44 80 09

Такси за ползване на общежития и други по образованието

44 80

10

Такси за гробни места

44 80 11

Туристически такси

44 80 12

Такси за притежаване на куче

44 80 13

Други общински такси

44 80 90

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

44 80 81