Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето, както следва.
 

  1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
  2. СD - 1 брой – 0,50 лв.;
  3. DVD - 1 брой – 0,60 лв.;
  4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
  5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
  6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
  7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
  8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
  9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.;

 
     Заплащането на разходите за предоставяне на обществена информация се извършва на място – в касата на Центъра за услуги и информация или чрез банков превод по сметка на Община Долни Дъбник.