Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

ПРИРОДНОТО БЕДСТВИЕ е разрушително по своята същност и мащаби природно явление, в по-голямата си част неподлежащо на контрол от страна на човека, което застрашава и заплашва здравето и живота на хората и води до значителни материални повреди и щети. Това е всяко природно явление като : земетресение, наводнение, продължителни суши и епидемии, пожари, бури, снежни виелици, лавини. Също така бедствията могат да бъдат химически, бактериални и радиационни.

АВАРИЯТА е вид опасно произшествие, нещастен случай, известен още като непреднамерен акт, нежелано и непланирано събитие, което би могло да бъде предотвратено.. Аварията има потенциала да доведе до разрушения на обекти или на околната среда, като при това застраши живота на хора и животни. Когато аварията е свързана с нараняване на хора, животни или причиняване на смърт, тя се нарича катастрофа